7 zinnen met «verwijst»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verwijst en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De revolutie van 1800 verwijst naar de eerste machtsoverdracht van de ene partij aan de andere in de Amerikaanse geschiedenis, toen het presidentschap bij de verkiezingen van 1800 overging op de Democratisch-Republikein Thomas Jefferson. »
« Wat is het enige Evangelie dat verwijst naar het bezoek van de Wijzen aan het kind Jezus? »
« In zijn beroemde werk verwijst Moody naar vele gevallen en geeft hij een verklaring betreffende de terugkeer en wat de teruggekeerden uit de doden daarover vertellen. »
« Beschaving als historisch verschijnsel verwijst naar bepaalde fundamentele technologieën, met name landbouw, in combinatie met een hoge mate van sociale specialisatie, technologische vooruitgang (zij het van een zeer trage soort in het geval van de pre-moderne wereld) en culturele verfijning die tot uiting komt in kunst, geleerdheid en spiritualiteit. »
« Het woord Mesopotamië is Grieks en betekent "tussen de rivieren", en verwijst naar het gebied tussen de Tigris en de Eufraat, twee van de belangrijkste waterwegen van de antieke wereld. »
« Dit was het begin van de Eerste Punische Oorlog, die duurde van 264 tot 241 v. Chr. (Opmerking: "Punisch" verwijst naar de Romeinse term voor Fenicisch, en dus naar Carthago en zijn beschaving). »
« De Ummah was vanaf Mohammeds leven een centraal idee, dat verwijst naar een gedeelde identiteit onder moslims die geacht wordt verschillen in taal, etniciteit en cultuur te overstijgen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022